Objectius

La Càtedra de Bretxa Digital i Bon Ús de les TICs naix de l’acord amb la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital on es contemplen els següents objectius:

1º. Facilitar la participació, l’elaboració del coneixement com a resultat de la discussió, la revisió o la síntesi d’idees, i la transferència d’informació a la resta de poders públics i a la ciutadania en general mitjançant les següents accions:

a) Propiciar la trobada i la participació de tots els sectors afectats pel que fa a l’àmbit de la bretxa digital i el bon ús de les TIC, especialment dels sectors vulnerables.

b) Proveir d’informació de caràcter qualitatiu i quantitatiu a l’Observatori de Bretxa Digital.

c) Elaborar publicacions de divulgació del coneixement en matèria de bretxa digital, per a millorar l’accés de la ciutadania no experta al coneixement, fomentant la seua participació les quals  seran publicades al portal web de l’Observatori de Bretxa Digital.

d) Promoure i participar en activitats de difusió específiques relacionades amb la bretxa digital (publicacions, jornades…), i col·laborar en els treballs sobre aquesta matèria en col·laboració amb qualsevol administració pública tant en la Comunitat Valenciana com en altres comunitats autònomes, així com la Unió Europea o altres organitzacions.

2º. Assessorar en la planificació de l’acció normativa i documents estratègics en l’àmbit de la societat digital i lluita en contra de la bretxa digital.

a) Avaluar l’impacte en la societat de les polítiques i mesures que afecten als grups de població identificats com a vulnerables quant a la bretxa digital.

3º. Analitzar i diagnosticar la situació de la bretxa digital a la Comunitat Valenciana:

a) Analitzar i fer el seguiment de l’impacte social i econòmic de la bretxa digital, amb especial atenció a l’accés i adquisició de competències digitals i a les condicions de vulnerabilitat social.

b) Mesurar, d’acord amb els indicadors que s’establisquen per reglament, la bretxa digital. Aquests indicadors es desagregaran per sexe, excepte casos excepcionals degudament justificats. Es tindrà en compte la realitat de les persones amb discapacitat.

c) Formular recomanacions i propostes tendents a millorar els indicadors i sistemes d’informació relacionats amb la bretxa digital.

d) Explotació de les dades relacionades amb l’accés i l’ús de les TIC, les competències digitals i el bon ús de les TIC arran de les fonts documentals existents per a l’elaboració d’indicadors que permeten l’avaluació de les polítiques públiques aplicades i la seua planificació, introduint la perspectiva de gènere.

e) Actuar com a òrgan permanent de recollida i anàlisi de la informació de diferents fonts nacionals i internacionals, així com de la Comunitat Valenciana, promovent la investigació sobre corrents i tendències per reduir la bretxa digital.

f) Elaboració d’estudis relacionats amb la bretxa digital i el bon ús de les TIC. En tots aquests estudis es tindran en compte les tres bretxes digitals existents, és a dir, aquelles que fan referència a l’accés, al nivell de competències digitals (en referència al marc europeu de competències digitals i el marc valencià de destreses digitals) i el bon ús de les TIC.

4º. Intervindre, mitjançantles dades recollides, proposant solucions concretes i susceptibles d’aplicació per previndre i reduir la bretxa digital.

Promoure la difusió dels treballs i resultats obtinguts per la càtedra garantint els requisits d’accessibilitat per a les persones amb diversitat funcional i per a les persones majors.