Informe de les capacitats digitals del estudiantat valencià

Objetiu:

L’objectiu principal d’aquest estudi és detectar les fortaleses i febleses de l’estudiantat universitari valencià. Més concretament:

• Determinar l’equipament de maquinari i programari de l’estudiantat.

• Conéixer els tipus i velocitat de connexió que disposen.

• Descriure l’experiència i el coneixement de les eines de docència en línia.

• Conéixer la predisposició de l’estudiantat davant la docència en línia.

Metodologia:

Participants: 18295 estudiants de grau de les cinc universitats públiques valencianes. 18% de la població. Representativitat per universitat 12 – 30%. Error global de mostreig ≤ 1%. Les dades de l’estudi es van obtindre mitjançant un formulari en línia de 39 Ítems de resposta tancada organitzats en quatre seccions:

Equipament. Nivell d’equipament, maquinari i programari (3) .

Connexió. Tipus de connexió, velocitat i raons per no disposar de connexió (4).

Experiència. Software de comunicació i plataformes d’aprenentatge electrònic (4).

Actitud cap a la docència i avaluació en línia, i el grau de satisfacció (19 + comentaris).

A més a més, es va disposar una última pregunta per als quals volgueren donar la seua opinió.

La recollida de dades es va realitzar del 13 de setembre al 21 d’octubre de 2020.

Resultats:

Equipament

• El 91,4% de l’estudiantat disposa d’un portàtil per al seu ús individual. Mentre que el 4,3% té un ordinador de sobretaula com a únic equip.

• El 4,3% informa no disposar ni d’ordinador de sobretaula, ni de portàtil per a ús personal. Aquest percentatge és estable al llarg dels cursos acadèmics. Com a característica addicional, sis de cada deu dels mateixos estudiants viuen a  la llar familiar.

• Es calcula que el 2% (≈ 2.000 estudiants universitaris valencians) no disposen de cap ordinador, ni tan sols en ús compartit.

Connexió

• Tres de cada quatre estudiants tenen accés a banda ampla. El 78,8% dels enquestats disposaven de fibra òptica o d’ADSL.

• El 0,7% dels participants (≈700 universitaris valencians) no tindrien accés a Internet.

Huit de cada deu estudiants disposen de 2 o més gigues en el seu contracte de dades mòbils

Experiència

• El 18,6% de la comunitat estudiantil considera que té una alta competència digital. El perfil d’una persona amb competències d’expert o avançades és un estudiant d’últims cursos d’una titulació de la branca d’Enginyeria i Arquitectura, preferentment matriculat a la UPV.

Un de cada dos estudiants qualifica la seua competència digital a nivell d’usuari. La categoria d’usuari correspon a una competència mitjana-baixa, ja que es troba en el segon nivell d’una escala de cinc nivells.

• La formació universitària té una relació directa amb el nivell de competències digitals. A mesura que s’avança de curs, el perfil de competències bàsiques disminueix, alhora que augmenten els perfils de competències mitjanes i altes.

Actitud

• Els/les estudiants valoren positivament l’avaluació en línia. La satisfacció general amb les plataformes, les classes, l’avaluació i el professorat és moderadament positiva, 3 punts sobre 5.

• Els avantatges millor valorats de la DEL són: l’oportunitat d’organitzar i economitzar el temps i l’estalvi que suposa en el transport i allotjament.

• Els principals inconvenients de la DEL són: dificulta la concentració, afecta negativament al rendiment i a la sociabilitat. Dones i homes tenen una valoració similar.

Autors

Daniel Lloret Irles, José Vicente Segura Heras, Noelia Espinosa Baeza, Claudia Saumell Castelló.

Lloret Irles, D., Segura Heras, J.V., Espinosa Baeza, N. i Saumell Castelló, C. (2020). Anàlisi de les capacitats digitals de l’estudiantat universitari valencià. Elx. Universitat Miguel Hernández. Càtedra de Bretxa Digital i Bon Ús de les TICs. DOI: 10.13140/RG.2.2.29163.67363. ISBN: 978-84-09-26752-1